2010

I 2011 afholdtes ikke generalforsamling, idet man i 2010 besluttede at flytte generalforsamlingen fra november til marts, og flytte regnskabsåret til at følge kalenderåret. Samtidig besluttede man at næste generalforsamling skulle foregå marts 2012. Næste regnskab kommer så til at dække en periode på 14 måneder fra 1/11-10 til 31/12-11.

Referat fra generalforsamlingen 24. november 2010

 

Den årlige generalforsamling blev afholdt i Fattighuset

Der var mødt 18 medlemmer frem

 

1. Valg af dirigent/referent

Valg af dirigent: Willy Hesselmark (WH) blev valgt til dirigent

Valg af referent: Marianne Justesen blev valgt til referent

WH konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 

2a Oldermandens beretning og godkendelse heraf.

Velkommen til Fattighuset, Vi har haft et dynamisk ar i bylauget. Kommunen forsøget at sælge

Fattighuset til os for kr. 300.000, - det er for dyrt i det der mangler vand og varme i huset.

Stenlille kommunen betalt elregningen og det mener vi at Sorø kommune skal fortsætte med.

Bylauget vil anskaffe en hjertestarter til Stenmagle og vi søger Trygfonden om tilskud til anskaffelsen af denne. Vores arrangementer var godt besøgt i løbet af året. Skolen skal lukke og det er ærgerligt at vi skal miste den. Vi er ked af at kræmmermarkedet i år var det sidste, vi vil forsøge i samarbejder med forsamlingshuset og de øvrige foreninger i byen at lave en fest eller marked.

Martin døde d. 12. oktober, det var hans mål at formalisere arbejdet med de andre lokal foreninger i området. Ære være Martins minde

Beretningen er godkendt.

 

2.b Udvalgenes beretning

Arrangementsudvalget(Marianne Justesen)

Beretningen er godkendt

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og inventarliste og godkendelse heraf.(Vinni Jensen)

Revideret regnskab blev omdelt på generalforsamlingen og blev godkendt af

generalforsamlingen.

Gert Nielsen forslog at vi lave hensættelser i regnskabet således at vi ikke har så mange penge vi ikke bruger i bylauget.

 

4. Indkommende forslag.

Der var ingen indkommende forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen stillede 2 forslag til ændring af vedtægterne

 

§ 4 stk d) Regnskabsåret er 1. oktober – 30. september ændres til

d) Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.

Dermed følger regnskabsåret kalenderåret

 

§ 5 stk b) Den afholdes 1 gang årligt i november måned ændres til

b) Den afholdes 1 gang årligt i marts måned

Forslaget om vedtægtsændringer er enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen

Bestyrelsen udarbejder nye vedtægter som er gældende fra generalforsamling 24. november 2010.

 

5. Fremlæggelse af budget (Henning Højte Hansen)

Budgettet blev ikke fremlagt på generalforsamlingen, da Oldermanden havde glemt det.

Kommer i næste nummer af Budbringeren

 

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 100,- pr. husstand pr år.

Forslaget er vedtaget af generalforsamlingen.

 

7.a  Direkte valg til sekretariat

Marianne Justesen stillede op som kasserer og er valgt for en periode på 3 år.

Britta Bech stillede op som sekretær og er valgt for en periode på 2 år.

 

7.b  Valg af bestyrelsesmedlemmer for ny 2 årig periode

Birte Agathon og John Kristiansson er genvalgt for en ny periode på 2 år

Vinni Jensen er valgt for en periode på 2 år.

Nyt bestyrelsesmedlem i.s.f. Britta: Nyvalgt blev Gert Nielsen.

 

7.c Valg af mini. 2 suppleanter

Hanne Jensen og Inge Kristiansson er genvalgt som suppleanter for en et årig periode

 

7.d. Valg af billagskontrollanter

Leif Hansen og Torben Kamper er begge genvalgt.

 

8. Eventuelt

Hanne Jensen fortale om sit forslag om en alternativ messe i foråret på skolen med Stenmagle bylaug som arrangør grundet at det kun er foreninger som gratis kan låne lokaler på skolen. Hanne Jensen laver et forslag som fremlægges for bestyrelsen på et bestyrelsesmøde.

Det var en løs diskussion om hvad vi kunne lave som erstatninger for kræmmermarkedet.

 

Dirigent Willy Hesselmark

Referent Marianne Justesen

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer

§ 4 stk d) Regnskabsåret er 1. oktober – 30. september ændres til

d) Regnskabsåret er 1. januar – 31.december

Dermed følger regnskabsåret kalenderåret og der nuværende regnskab løber fra 1. oktober 2010 til 31.12.2011. 

§ 5 stk b) Den afholdes 1 gang årligt i november måned ændres til

b) Den afholdes 1 gang årligt i marts måned

Det betyder at næste generalforsamling er i marts 2012