2012

 
På billedet herunder ses fra venstre: Bo Eriksen, Leif Hansen, Torben Kamper, Birte Agathon, Britta Bech, Vinni Jensen, Marianne Justesen og forrest Gert Nielsen (oldermand).
gn

Referat fra generalforsamling

onsdag den 21. marts 2012

Stenmagle Skole

 

Deltagere: Vinni Jensen, Birthe Kamper, Gert Nielsen, Preben Lemann, Annette Lemann, Birte Agathon, Steen Agathon, Jørgen Petersen, Svend Erik Jensen, Vagn Jensen, Leif Hansen, Bo Eriksen, Torben Kamper, Willy Hesselmark, Marianne Justesen, Britta Bech, Dorthe Schlüntz og Henning Højte Hansen.

Afbud: Inge Kristiansson og John Kristiansson.

 

1.Valg af dirigent og referent

Som dirigent blev valgt: Willy Hesselmark

Som referent blev valgt: Britta Bech

 

2.Oldermandens beretning.

Oldermand Henning Højte Hansen fremlagde beretningen. Vedlægges referatet.

Spørgsmål vedr. brug af Fattighuset. Bylauget har brugsretten til 2014. Sorø Kommune skal sammen med bylauget finde en løsning på lokaleforholdene.

Beretningen blev derefter godkendt.

 

Udvalgenes beretning:

 

Sikkerhedsgruppen:

Opsat hjertestarter i 2011.

 

Kræmmerfest/Sct. Hansfest:

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke skal afholdes kræmmermarked i 2012. Det er besluttet at udvide Sct. Hans aften til at strække sig fra om eftermiddagen. Dem der har meldt sig til leje af boder, har fået besked. De 10.000 kroner der er bevilget af Sorø Kommune kan bruges til Sct. Hansfesten

 

Arrangementsudvalg:

Marianne aflagde beretning, smukt på vers. Beretningen vedlægges.

 

Husudvalg:

Ingen beretning

 

Assentorpudvalg:

Planen er, at der skal males æg i 2012

 

Redaktions- og webudvalg:

Der er udkommet 4 numre af budbringer, og hjemmesiden bliver ugentligt opdateret.

 

Alle beretninger blev godkendt

 

3.Fremlæggelse af revideret regnskab og inventarliste

Regnskabet og inventarliste har været offentliggjort i Budbringer nr. 49. Regnskabet blev godkendt.

 

4.Indkomne forslag

Der var ikke kommet forslag

 

5.Fremlæggelse af budget 2012/13

Forslag til budget for 2012/13 er blevet offentliggjort i Budbringer nr. 49.

Budgetforslaget blev godkendt.

 

6.Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at det nuværende kontingent på 100 kr. fastholdes. Dette blev vedtaget.

 

7.Valg til bestyrelsen

Direkte valg af oldermand for en 3-årig periode.

Gert Nielsen stillede op som oldermand og blev valgt.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Vælges for en 2-årig periode

Gert Nielsen, er blevet valgt som oldermand.

Birthe Kamper, stiller ikke op.

Bo Eriksen, stiller op igen og bliver genvalgt

Der var enighed om, at lade de to ledige bestyrelsespladser stå åbne. Der arbejdes på at få nye medlemmer.

 

Valg af 2 suppleanter: Vælges for en 1-årig periode

Inge Kristiansson, blev genvalgt

Hanne Jensen, blev genvalgt

 

Valg af bilagskontrollanter: Vælges for en 1-årig periode

Torben Kamper, blev genvalgt

Leif Hansen, blev genvalgt

 

8. Eventuelt

 

Logokonkurrence: Annette Lemann vandt konkurrencen.

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget til logo for Bylauget

Tak til Birthe Kamper

Tak til Henning Højte Hansen

 

Preben orienterer: Der starter en lokalhistorisk forening dækkende Stenmagle Sogn. Det bliver en selvstændig forening. Preben uddelte en brochure fra Munke Bjergby borgerforening vedr. Livshistoriefestival.

 

 

Tak til dirigenten. Referatet godkendt af dirigenten

 

Stenmagle, den 21. marts 2012

 

 

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------

Willy Hesselmark                            Britta Bech

Dirigent                                           Referent

 

Oldermandens beretning

Vi er kommet gennem et meget dynamisk år, for at begynde med fattighuset, har Sorø kommune fundet vores aftale med, dengang Stenlille kommune, de har i længere tid påstået at vi skulle betale for elforbruget det er nu en kendsgerning at vi ikke bliver opkrævet dette.

Vores aftale udløber i 2014 så der kan endnu komme nogle alternativer, kommunen har kraftigt markeret at de ikke ønsker at f.eks . etablere kloark i forbindelse med den øvrige udvidelse af kloarksystemet i byen.

Midt på sommeren holdt bestyrelsen en temadag om Bylaugets fremtid, det var en god måde at få mange gode ideer frem. Der var foreslag til mere for børn, ældre og at der skulle nye medlemmer ind for at fornye bylauget.

Der har i årets løb været mange arrangementer der som altid er godt besøgt, og det var for Bylauget en god oplevelse at vi selv kunne holde noget lignende i ASSENTORP, det var en godt stykke der blev gjort af initativtagerne.

Jeg kan ikke holde Oldermandens beretning uden at kommentere skolelukningen, det er godt at vi kan være her i aften. Men hvor er fortjenesten blevet af.

Sluteligt skal jeg takke den øvrige bestyrelse, supleanter, revisorer og grafikkere med familier, der i årets løb ved hårdt arbejde har sikret, at Bylauget ufortrødent kan fortsætte sit virke i fremtiden.

Oldermanden er på valg i år, jeg har allerede været oldermand for længe ifølge vedtægterne kan jeg ikke modtage genvalg , jeg har været oldermand i over 10 år, det er min mening at både bylauget og jeg kan have godt af den fornyelse denne udskiftning kan medføre.

Tak for de år

HHH

 

Årets gang i Stenmagle

November vi året ender

Sammen med vores venner

 

Til generalen vi kalder

og sammen vi året vender

Nye medlemmer vi vælger

og året vi nu følger

 

Sneflokke kommer vrimlende

Klokkerne er bimlende

Træet tændes på ny

Stjernen er i sky

 

Æbleskiven på os venter

Mens gløggen vi henter

Varmen den giver

Mens kulden niver

 

December julen kommer

Bare det snart var sommer

 

Så januar i døren står

Vinteren går

Mon det bliver i år

Vi forår får

 

Februar kold og hård

Tiden langsomt går

 

Marts endelig vår

Og solen os når

 

Til tønden vi slår

På skolen i år

Kongen sin krone får

Pølser og boller vi også når

 

April solen viser vej

Og det er ej maj

 

Affald nu igen

Vi må der hen

På vejen vi affald samler

Bare vi ej famler

 

Maj vi er på vej

Vi venter ej

 

Cykelturen her i maj

Gik en anden vej

Til mosen vi fandt en vej

Bedre findes ej

 

Juni er det atter

Bare vi får latter

 

Til grundlovsfest der kaldes

Nu Danmark skal hyldes

Med kaffe og kage

Som alle skal smage

 

Sankt Hans den kommer

Nu er der sommer

Bålet der brænder

Og varmer kolde hænder

 

Juli, våd og koldt

Til den vi siger holdt

 

August på festen vi venter

Og vennerne vi henter

 

Sammen vi i Assentorp fester

Håber på mange gæster

Ponyridning og flødebollekast

Ligger os ej til last

 

Dagene med glæde gik

Se sommeren vi fik

Næste år igen vi kommer

Vi tag en ommer

 

September kommer

Ingen indian sommer

 

Oktober grå og trist

Det er ganske vist

 

November og vinter

Åh vi venter

Generalen til marts vi gemmer

Der er nemmere

 

Efter kirken vi til haven går

Siden vi skolen når

Gløgg og æbleskiven

Den er given

 

Juletræet igen skal tændes

Og året vendes

Med hest og vogn

Julemanden ej kom

Året rundt er gået

Selv en hjertestarter har vi fået

Ringe var året ej

Et nyt er på vej

 

Marianne Justesen

Arrangementsudvalget

Kasserer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingsindkaldelse.

Ordinær genralforsamling, onsdag den 21. marts 2012 kl. 19.30 på Stenmagle Skole.

Dagsorden
 
1. Valg af dirigent/referent
2. a. Oldermandsberetning og godkendelse heraf
    b. Udvalgenes beretninger
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og inventarliste, og godkendelse heraf.
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget
6. Fastlæggelse af kontigent
7. a. Direkte valg af sekretariatet. Oldermanden går af. Da han har siddet i               
       max-perioden, kan han ikke genvælges.Valget er for en 3-årig periode.
   b.Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Gert Nielsen, Birthe Kamper og Bo  
      Eriksen. Valget er for en 2-årig periode.
   c.Valg af min, 2 suppleanter. Nuværende suppleanter er 1) Inge Kristiansson og
      2) Hanne Jensen. Valget er for 1-årig periode. Der kan vælges flere suppleanter,
      så kom gerne på banen.
8. Valg af bilagskontrollanter. Nuværende er 1)Torben Kamper og 2) Leif Hansen.
    Valget er for 1-årig periode.
9. Eventuelt