2014

Generalforsamling 19, marts 2014 kl. 19.30 i Fattighuset

Referat fra generalforsamlingen

Deltagere: 13 medlemmer

Formanden Gert Nielsen bød velkommen til årets generalforsamling som blev indledt med valg af Willy Hesselmark til dirigent

1. Valg af dirigent og referent

Dirigenten forslog Marianne Justesen til referent, som blev valgt

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i følge vedtægterne og derefter gik vi over til formandens beretning.

2. Formandens beretning

Formanden kunne i sin beretning konstatere at året var forløbet godt at vi havde planer om at bygge en legeplads til byens børn ved Fattighuset og at vi gerne vil samarbejde med templet på skolen, og forsamlingshuset i fremtiden.

Det var spørgsmål til legepladsen, bl.a. om hvor ved fattighuset den bliver placeret, vi fik at vide at det bliver ved gavlen af huset og at vi påbegynder anlæggelsen af den d. 5. april. Vedr. vores samarbejde med templet må vi nok komme til dem, da de ikke kommer med noget til os.

Efter disse spørgsmål blev beretningen godkendt

3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse

Det fremlagte regnskab blev godkendt uden kommentarer.

4. Indkommende forslag

Der var ingen forslag

5. Budget fremlægges

Budgettet blev fremlagt med et underskud på kr. 15.000,00 fordi Budbringeren trykkes i farver og at vi ikke har fået tilskud til dette fra Sorø kommune.

Budgettet blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen lagde op til en diskussion om kontingentet skulle stige eller blive på det nuværende kr. 100,00 pr. husstand. Kassereren Preben Lemann mente at så længe vi havde penge på kistebunden er det ikke nødvendigt at kontingentet stiger. Det kunne forsamlingen til slutte sig of det blev vedtaget at kontingentet for 2015 er kr. 100,00 pr. husstand.

7. Valg til bestyrelsen

Næstformand Marianne Justesen og Husfar John Kristiansson var på valg til en ny treårig periode.

Begge modtog genvalg og blev valgt for en te årig periode.

Valg af sekretær for en to årig periode

Henriette Grane er trådt udaf bestyrelsen og derfor skal der vælges en ny sekretær for en to årig periode.

Vinni Jensen er som 1. suppleant indtrådt for Henriette Grane men ønsker ikke at vælges til sekretær for bylauget

Der var igen kandidater til posten og bestyrelsen fik tilladelse til at finde en person som havde lyst til at være sekretær for bylauget i løbet af en måned. Findes personen ikke indtræder Vinni Jensen som medlem af bestyrelsen således at bestyrelsen er fuldtallig men uden sekretærens beføjelser

Valg af 2 suppleanter samt revisor

På valg var Vinni Jensen og Birte Agathon for et år.

Vinni Jensen medtog genvalg og blev valgt til 1. suppleant

Birte Agathon modtog ikke genvalg.

Derfor blev Helle Poulsen valgt som ny 2. suppleant

Bestyrelsen byder Helle velkommen

Valg af revisor

Torben Kamper var på valg og modtog genvalg for en ny etårig periode.

8. Eventuelt

Marianne Justesen spurgte en sidste gang om der var interesse for affaldindsamlingen d. 26. april 2014, og det var der ikke så derfor deltager bylauget ikke i år.

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og vi gik over til det lettere traktement.

 

Dirigent Willy Hesselmark

Referent Marianne Justesen

Bestyrelsen valgt 19. marts 2014

Bestyrelsen 2014
Fra venstre ses: Revisor Torben Kamper, kasserer Preben Lemann, hus-far John Kristiansson,
2. supplenant Helle Poulsen, 1. suppleant Vinni Jensen, næstformand Marianne Justesen
og siddende forrest formand Gert Nielsen.