2007

Stenmagle Bylaug

Referat af generalforsamling 14. november 2007

1. Valg af dirigent/referent

Valg af dirigent: John Alex Jensen (JAJ) blev valgt til dirigent og konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, samt at de fremkommende forslag til vedtægts ændringer er

Valg af referent: Marianne Justesen blev valgt til referent.

2a Oldermandsberetning og godkendelse heraf

Fattighuset igen centrum for vores aktiviteter. Vi har fået 20.000 kr. fra Veluxfonden til elinstallationer og vi har fået varme så huset kan holdes fugtfrit. Vores arrangementer har været de sædvanlige, juletræstænding, fastelavn, cykeltur, Sankt Hans og kræmmermarked. Vores bod på kræmmermarkedet gav et pænt overskud. Vi også haft et førstehjælps kursus, Åmosetur, økologiaften og Spis så, de kan ved Sanne Lemann. Så skulle du have et arrangement som du mener at vi kan støtte i Stenmagle bylaug, så henvend dig til bestyrelsen og vi skal se på sagen.

I forbindelse med kommunesammenlægningen har jeg tidligere udtrykt min betænkelighed i forhold til bylaugets fremtid. Jeg må heldigvis sige, at denne betænkelighed foreløbig er blevet gjort helt til skamme, da der indtil videre været meget stor interesse for at inddrage og informere foreningerne i yderområderne om nye opgaver og initiativer i storkommunen. Jeg må under alle omstændigheder sige, at vi føler os godt behandlet.

Oldermandens beretning blev godkendt

2b Udvalgenes beretning

Arrangementsudvalget (Marianne)

Vi har haft de sædvanlige arrangementer Juletræstænding, fastelavn, cykeltur, Sct. Hans og Kræmmermarked. Vi deltog i DNs affaldsindsamling og fik indsamlet en trailerfuld på Sorøvej med mange sjove genstande blandt det indsamlede affald. Desuden har vi haft en tur til Åmosen og økologiaften i fattighuset som begge var velbesøgt.

Der er sket en strukturændring i udvalgene under bestyrelsen i det forløbende år.

Der er nu følgende udvalg

Sekretariat: Oldermand, kasserer og sekretær

Oldermand, kasserer og sekretær

Økonomi: Kasserer og bilagskontrollanter.

Kasserer og bilagskontrollanter.

Kontakt: Oldermanden

Oldermanden

Arrangement: Alle bylaugets arrangementer

Alle bylaugets arrangementer

Information: Budbringeren, hjemmesiden og kontakt til aviser mm.

: Budbringeren, hjemmesiden og kontakt til aviser mm.

Fattighuset: varetager vedligeholdelsen af Fattighuset mm

varetager vedligeholdelsen af Fattighuset mm

Ad hoc udvalg: Udvalg nedsatte til lejligheden

Legepladsudvalget: står for vedligeholdelse af vores legeplads ved skolen

står for vedligeholdelse af vores legeplads ved skolen

Æggeudvalget(John K)

Æggene i Assentorp er blevet repareret og malet, der mangler dog lidt maling endnu. Hækken omkring ægget bliver klippet ned på et senere tidspunkt. Tak til Arne Markussen for velvilje og hjælp med projektet.

Beretningerne fra udvalgene blev godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab (Torben)

Var udsendt sammen med indkaldelsen og fremlagt på bordet til generalforsamlingen. Underskud på 3.551,01 kr. På medlemssiden var der 89 medlemmer i det forløbende år. Regnskabet var fremlagt på bordet og blev godkendt.

4. Budget og godkendelse heraf.(Henning)

Henning fremsatte budgetforslag for 2008. Efter debat blev det vedtaget at bestyrelsen er indforstået med at møblere om på budgettet undervejs, hvis der skulle opstå behov for dette. Evt. nye indtægtskilder, f.eks. annonce i budbringeren hvis man har et firma.

5. Indkommende forslag

De

Bestyrelsens fremsatte vedtægts ændringer i forbindelse med kommunesammenlægningen, samt tekniske ændringer. Ændringerne blev vedtaget uden afstemning.

Vagn D. Jensen fremsatte følgende vedtægts ændring

§ 5. Stk. e. Alle medlemmer over 16 år er valgbare til bestyrelsen.

Der kan vælges 1 voksen og 1 ung(16-24 år) pr. husstand

Oldermand, sekretær og kasserer skal dog være min 18 år

til

§ 5. Stk. e. Alle medlemmer over 16 år er valgbare til bestyrelsen

Oldermand, sekretær og kasserer skal dog være min. 18 år

Den forslåede ændring blev vedtaget uden afstemning

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen forslår uændret kontingent. Blev godkendt

7.a Direkte valg til sekretariat

Vinni Jensen genopstillede som kasserer og blev genvalgt for en ny periode på 3 år.

7b. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Det kunne ikke lade sig gøre at vælge de tre nye medlemmer. Bestyrelsen må enten værge nye medlemmer eller indkalde til ekstra ordinærgeneralforsamling for at vælge nye medlemmer.

7c Valg af min. 2 suppleanter

Martin Bertelsen blev valgt som ny suppleant, Birthe Kamper blev valgt som ny suppleant og Inge Kristiansson blev genvalgt som suppleant for en ny et årig periode.

7d Valg af billagskontrollanter

Torben Kamper og Leif Hansen modtog begge genvalg.

.

8 Eventuelt

John Alex sluttede sit dirigentjob med at takke de fremmødte medlemmer for god ro og orden, hvorefter Henning til slut takkede John Alex for flot dirigentjob.

Dirigent John Alex Jensen Referent Marianne Justesen