2006

Stenmagle Bylaug

Referat af generalforsamling 14. november 2006

1. Valg af dirigent/referent

John Alex Jensen (JAJ) blev valgt til dirigent og konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt

Marianne Justesen blev valgt til referent.

2a Oldermandsberetning og godkendelse heraf

Fattighuset igen centrum for vores aktiviteter, nu har vi fået lagt ny gulv i huset og isoleret loftet. Vi har fået 20.000 kr. fra Veluxfonden til elinstallationer. Så vi håber at vi til næste år kan holde vores generalforsamling i Fattighuset. Der er flere medlemmer af bestyrelsen der siger farvel. Vagn holder op på grund af alder og Helle Runa ønsker ikke genvalg. Jeg vil takke Vagn og Helle for godt arbejde for bylauget igennem årene. Jeg håber at I stadig vil deltage i vores arrangementer.

Vores arrangementer har været de sædvanlige juletræstænding, fastelavn, cykeltur, Sankt Hans og kræmmermarked. Vores bod på kræmmermarkedet gav et pænt overskud.

2b Udvalgenes beretning

Teknikudvalget(Vagn)

Der har været en del arbejde i Fattighuset gennem året. vi havde en god tur til DONG alle var tilfredse med turen. jeg har på udvalgets vegne skrevet til kommunen, amtet og politiet om vores ønske om en omfartsvej. Politiet svarede hurtigt at det kan de ikke gøre noget ved. De kan komme og måle farten bagefter vejen er lavet. Trods flere rykkere var amtet og kommunen langsomme til at reagere å vores henvendelser. Til trods for vores underskriftindsamling er der ingen debat i lokalområdet. Det have jeg ellers troet at der ville blive, for da jeg samlede underskrifter ind ville de der boede i Assentorp haver vejen i retning mod Vandløse og dem i Vandløse ville have den i Assentorp retningen. Jeg vil sige tak for mange gode timer i Bylauget

JAJ forslår at vi samarbejder med Borgerforeningen i Nyrup i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Socialudvalget(Marianne)

Gennemgang af arrangementerne: Juletræstænding, stavgang, fastelavn, cykeltur, Sct. Hans, kræmmermarked. I den forbindelse vil jeg gerne takke Vagn for sit store arbejde med kræmmermarkedet. Jeg gør samtidigt opmærksom på at jeg overtager ansvaret for indsamling af effekter til kræmmermarkedet.

Kulturudvalget(Henning)

Udvalget havde en rigtig hyggelig tur til Bryghus No 5 i Holbæk, rundvisning og efterfølgende ølsmagning. Vi kom godt fem og tilbage med offentlige transportmidler. Ingen planlagte arrangementer i det nye år.

Beretningerne blev godkendt.

3 og 4. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget og godkendelse heraf.(Vinni)

Var udsendt sammen med indkaldelsen og fremlagt på bordet til generalforsamlingen. Underskud på 5850,18 kr. Lille fremgang på medlemssiden, 86 medlemmer, regnskabet blev godkendt.

Budget var også fremlagt på bordet og blev godkendt.

5. Indkommende forslag

Preben Lemann foreslår at nedlægge hjemmesiden. Preben mener, at føres siden ikke ajour er der ingen grund til at fortsætte med den. Efter lidt diskussion frem og tilbage foreslog JAJ at bestyrelsen skal forsøge at ændre hjemmesiden til en mere informativ side. Preben trækker sit forslag.

Bestyrelsen lovede at arbejde med at gøre siden mere informativ og statisk

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen forslår uændret kontingent. Blev godkendt

7.a Direkte valg til sekretariat

Marianne Justesen stillede op til den ledige sekretær og blev valgt for en periode på 3 år.

7b. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Vagn, Helle og Marianne er på valg. Vagn og Helle ønskede ikke genvalg og Marianne trak sig da hun blev valgt til sekretær. Kennet Kristensen havde sent Henning en fuldmagt om at han stillede op til valg og blev valgt. John Kristiansson og Birte Agathon blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

7c Valg af min. 2 suppleanter

Inge Kristiansson og Jens Rasmussen modtog begge genvalg

7d Valg af revisorer

Torben Kamper og Leif Hansen modtog begge genvalg.

7e Henstilling til bestyrelsen om vedtægtsændringer

JAJ henstillede til bestyrelsen at komme med forslag til vedtægtsændringer til næste generalforsamling pga. den kommende kommunesammenlægning.

8 Eventuelt

John Alex sluttede sit dirigentjob med at takke de 16 fremmødte medlemmer for god ro og orden, hvorefter Henning til slut takkede John Alex for flot dirigentjob.

Dirigent John Alex Jensen Referent Marianne Justesen