2005

Stenmagle Bylaug

Referat af generalforsamling 17. november 2005
 
1. Valg af dirigent/referent
John Alex Jensen (JAJ) blev valgt til dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Preben Lemann blev valgt til referent.
 
2a. Oldermandsberetning og godkendelse heraf
2005 har stået i Fattighusets tegn. Vi har nu kommunens ord på at det er vores i 10 år. Der er brugt store midler i forhold til vores budget, og vi har haft stor hjælp fra bestyrelsesmedlemmer m.fl. til istandsættelsen. Det er vi glade for og resultatet står synligt for enhver. Der findes nu et Fattighus som kan være bylaugets base. Det halve af huset er nu i en tilstand, så det om sommeren kan benyttes til møder og arrangementer. Vi søger fonde for at skaffe midler til yderligere istandsættelse, så vi kan bruge det året rundt. - Andre arrangementer i årets løb har fulgt den sædvanlig opskrift, og hvor det er vort arrangementsudvalg der skal have æren, da det er dette udvalg, der laver arbejdet. Det skal specielt nævnes at bylaugets bod på kræmmermarkedet i år har givet væsentlig mere end vi plejer at få. Det skyldes at der har været opmærksomhed blandt medlemmerne for indsamling af effekter, samt et godt kræmmermarkedsvejr i år. - Der er i aften flere bestyrelsesmedlemmer der er på vel, og det er desværre fakta at Preben Lemann ikke mere har tid til at være sekretær og at Lene Blåbjerg træder ud af bylauget. Det er ærgerligt, men det positive er, at der ingen tvister er eller har været, og at der ikke smækkes med dørene. Vi skal dog først og fremmest nu have fundet en redaktør, så vores blad og hjemmeside kan fortsætte.
Sluttelig vil jeg takke alle bestyrelsesmedlemmer og de mange, der i årets løb har deltaget i bylaugets arbejde. Jeg ser frem til de muligheder der åbner sig i forbindelse med vor helt friske kommunesammenlægning.
 
2b. Udvalgenes beretninger
Socialudvalget (Helle)
Gennemgang af arrangementerne: Juletræstænding, fastelavnsfest, cykeltur, Sct. Hans bål, Kræmmermarked, bestyrelsestur (RV Borgspil) samt generalforsamling.
 
Teknikudvalget (Vagn)
Fortalte at der ingen aktivitet havde været i kommunens trafikudvalg i 2005, men kommunen har givet maling til hegnet ved cykelholdepladsen foran Fattighuset (som Vagn og Vinni malede), ligesom kommunen har ordnet hække og græs omkring huset. Tromlen udenfor huset vil vi meget gerne af med, da vi ellers ikke kan lave afløb fra tagrenderne, men ansøgningen om at vi måtte skaffe os af med den er gået i “udvalgsarbejde” i kommunen. Opfordrer til at vi gør os mere synlige i den nye storkommune, og efterlyser bl.a. en “landsbytosse”. Dette ville oldermanden følge op på. Lene fortalte bl.a. at vi har et forslag om omfartsvej hos amtet, men ingen positiv tilbagemelding fra det nuværende amt. Vi må arbejde videre med den nye region og storkommune.
 
Kulturudvalget (Henning)
Gode ententioner, men intet gennemført. Ølsmagningsarr. er dog ikke glemt. JAJ efterlyste gode ideer og kommentarer. Henning efterlyste, at der nu skulle til at komme gang i flere nye tiltag. JAJ kunne fortælle, at alle i yderområderne i den nye storkommune var meget obs på, hvad der skulle ske fremover. - En ide er at lokalråd, bylaug, borgerforeninger skulle snakke sammen. - Henning lovede at vi også ville være positive og gå med ind i noget samarbejde.
 
Beretningerne blev godkendt.
 
3. Fremlæggelse af et revideret regnskab og godkendelse heraf.
Var udsendt sammen med indkaldelsen og gennemgået her på storskærm. Underskud på k4. 4247,- Lidt tilbagegang medlemsmæssigt, men regnskabet blev godkendt.
 
4. Indkomne forslag
Ingen.
 
5. Fremlæggelse af budget
Detaljeret budget blev fremvist på storskærm. Vi samler sammen til en ny og bedre juletræskæde, da lyset med de nuværende er for simpelt. Vagn efterlyser penge til Fattighuset, - de budgetterede 1500 kr er alt for lidt. JAJ foreslog at vi søgte lokale puljepenge. Men vi blev enige om at det budgetterede underskud var ok, blot der hele tiden er 7-8000 kr i kassen, svarende til et års kontingentindtægt. Bestyrelsen kunne godt rokere rundt internt på posterne, efter beslutninger på bestyrelsesmøderne. Blev godkendt.
 
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret husstandskontingent til kr. 100,- . Villy foreslå en kontingentstigning på 20 kr. Torben foreslog at vi gjorde noget for at kontakte nytilflyttere i.s.f. kontingentstigning. Villy foreslår at vi deltager på kommunens tilflyttermøder. JAJ foreslog at vi uddeler en brochure om bylauget, når vi har arrangementer, for at gøre os synlige på denne måde. Uændet kontingent blev vedtaget.
 
7a. Direkte valg til sekretariatet
Oldermanden Henning er på valg for en ny 3 års periode - og genvalgt.
7b. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lene, John og Kennet er på valg. John var ikke til stede, men havde givet fuldmagt til Henning om at han godt ville genvælges. Lene ønskede ikke genvalg, og Kennet var ikke til stede og havde ikke deltaget i bestyrelsesmøderne i årets løb, så vi kunne ikke tro at han ønskede genvalg. Birthe Kamper og Preben Lemann blev valgt.
7c. Valg af min. 2 suppleanter
Inge fra Fasanvænget og Jens fra Hasselvej blev valgt.
7d Valg af revisorer
Torben Kamper og Leif Hansen modtog begge genvalg.
Ekstraordinært sekretærvalg Da Preben stoppede som sekretær skulle der vælges en anden. Desværre ingen kandidat. Bestyrelsen blev pålagt at prøve at finde en ny.
 
8. Eventuelt Der efterlyses en redaktør, da der skal skaffes stof til både Budbringer og hjemmeside. Der er masser af ideer til stof, men hvem vil lave arbejdet???
John Alex sluttede sit dirigentjob med at takke de 19 fremmødte medlemmer for god ro og orden, hvorefter Henning til slut takkede John Alex for flot dirigentjob.
Til orientering til slut blev det aftalt, at 1. bestyrelsesmøde i den nye sæson skulle foregå hos Henning, Engkrogen 16,torsdag den 24. november kl. 19.30.
 
Dirigent John Alex Jensen Referat Preben Lemann