2008

Stenmagle Bylaug

Referat af generalforsamling 12. november 2008

Deltagere: 23

1. Valg af dirigent/referent

Valg af dirigent: John Alex Jensen (JAJ) blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Valg af referent: Marianne Justesen blev valgt til referent.

2a. Oldermandsberetning og godkendelse heraf

Fattighuset er igen centrum for vores aktiviteter. Vores arrangementer har været de sædvanlige, juletræstænding, fastelavn, cykeltur, Sankt Hans og kræmmermarked. Vores bod på kræmmermarkedet gav overskud. Vores 10 års fødselsdag blev holdt d. 24. oktober og der var fremmøde fra 80% af vores annoncører. Vores samarbejde med Sorø kommune er meget tilfredsstillende, de er lydhøre over for vores problemer og vi har et fint samarbejde.

Angående Fattighuset er vores største problem en forlængelse af aftalen om brugsretten til huset, vi har det ca. 5 år endnu, men søger om en forlængelse. Det var i år første gang vi holdt generalforsamlingen i Fattighuset.

Oldermandens beretning blev godkendt

2b. Udvalgenes beretning

Arrangementsudvalget (Marianne)

Vi har haft de sædvanlige arrangementer juletræstænding, fastelavn, cykeltur, Sct. Hans og Kræmmermarked. Vi deltog i DNs affaldsindsamling og fik indsamlet mange sække på Sorøvej. Desuden har vi haft en tur til Åmosen.

Henning Højte Hansen kom med en beretning på kulturudvalgets vegne om at Gert Nielsen foreslår en fælles vinsmagningsarrangement for alle i Stenmagle.

Beretningerne fra udvalgene blev godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og inventarliste (Vinni)

Regnskabet var udsendt i Budbringeren og blev godkendt.

Inventarlisten blev godkendt

4. Indkommende forslag

Vedtægtsændringerne er vedtaget med stort flertal.

5. Budget og godkendelse heraf (Henning)

Henning fremsatte budgetforslag for 2009.

Der var ingen kommentarer til budgettet som blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr. 100,- pr. husstand. Blev godkendt

7a. Direkte valg til sekretariat

Henning Højte Hansen genopstillede som Oldermand og blev genvalgt for en ny periode på 3 år.

7b. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

John Kristiansson, Birte Agathon og Martin Bertelsen blev valgt for en periode på 2 år.

- Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år

Birthe Kamper, Britta Bech og Bo Eriksen blev valgt for en periode på 1 år.

7c. Valg af minimum 2 suppleanter

Inge Kristiansson blev genvalgt som suppleant for en ny et-årig periode.

Hanne Jensen blev vagt som suppleant for en et-årig periode.

7d. Valg af bilagskontrollanter

Torben Kamper og Leif Hansen blev begge genvalgt.

8. Eventuelt

Intet.

Dirigent John Alex Jensen                     Referent Marianne Justesen