Historie / Set og sket / Set og sket i 2009 / Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009

 
________________________
 
Nedenfor er dagsorden osv.
________________________
 

Generalforsamling 11. november 2009 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for medlemmerne i henhold til vore vedtægter.

Den foregår i Fattighuset, Stenmaglevej 5, onsdag den 11. november 2009 kl. 19.30.

DAGSORDEN

1 Valg af dirigent/referent.

2 a Oldermandsberetning og godkendelse heraf.

   b Udvalgenes beretning.

3 Fremlæggelse af revideret regnskab og inventarliste, og godkendelse heraf.

4 Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4. november.

5 Fremlæggelse af budget.

6 Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 100,00 pr. husstand pr. år.).

7 a Direkte valg til sekretariatet.

     Valg af sekretær for en 3 års periode. Marianne Justesen modtager genvalg.

   b Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg i år for ny 2-års periode er

     Britta Bech, Bo Eriksen og Birthe Kamper, som alle 3 genopstiller.

   c Valg af minimum 2 suppleanter.

    Inge Kristiansson genopstiller som suppleant, Hanne Jensen genopstiller som suppleant

   d Valg af 2 bilagskontrollanter. Leif Hansen og Torben Kamper modtager genvalg

8 Eventuelt.

Nuværende bestyrelsesmedlemmer kan du se - klik her. Hvis du vil vide mere om arbejdet, så ring gerne til en af dem. Der er altid plads til en ny aktiv ildsjæl i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen er bylauget vært ved et let traktement inkl. drikkevarer.