Historie / Set og sket / Set og sket i 2009 / Generalforsamling 2009 / Indkomne forslag (1)

Indkomne forslag (1)

Bylaugets bestyrelse har modtaget i alt 5 forslag til behandling på generalforsamlingen den 11. november 2009 under punktet "Indkommende forslag".
 
Forslag 1:

Jeg foreslår, at bestyrelsen i den nye sæson igen forsøger at få oprettet aktive, selvstændige udvalg - med det formål at få inddraget flere medlemmer i bylaugets arbejde. Som det er nu, bliver alt lavet og centralt udført af bestyrelsen, med det resultat at der er meget få aktive medlemmer udenfor en lille snæver inderkreds.

Det kan godt være, det kun giver 5-10 yderligere aktive, men så er meget også nået :-)

Foreslår at man arbejder på at etablere selvstændigt arbejdende udvalg som f.eks.:
  • Husudvalg (eksisterer) med ansvar for Fattighuset, og arbejder med nye ideer, vedligeholdelse, indkalder til arbejdsdage etc.
  • Arrangementsudvalg (eksisterer) med ansvar for de årligt tilbagevendende arrangement. Men der skal være egne møder, så dette arbejde ikke skal foregå på bestyrelsesmøder.
  • Blad- og Web-udvalg (eksisterer) med ansvar for blad og hjemmeside, men der skal være egne møder, så dette arbejde ikke skal foregå på bestyrelsesmøder. - Dette udvalg vil jeg fortsat gerne være med i.
  • Økonomiudvalg - her bør kassereren altid sidde - men opgaverne er, - kritisk at se på om regnskabet er brugeligt som et redskab. Har alle styr på, hvor mange penge, der er budgetteret til hvilke opgaver. Udover en budgetstyring vil man også kunne tage fondsansøgninger med i udvalgsarbejdet. Disse opgaver bliver lavet, men er vel næppe et udvalg i dag? Hvis flere udvalg bliver til noget, er en åben budgetstyring, hvor alle kan følge med i tallene, nødvendig.
  • Historiegruppe for Stenmagle sogn. - Nyt udvalg, der arbejder med lokalhistorie, og som sørger for 1 årligt foredrag eller ekskursion, og derudover afholder nogle årlige møder. - dette udvalg vil jeg gerne være med til at prøve at etablere i løbet af næste år - måske først til næste efterår.
  • Teknik- og miljøudvalg, der holder liv i ideen om en omfartsvej, Assentorp gadekær, - og ellers tager nye lignende sager op efter behov. Cykelstier? Vandrestier?
  • Kontaktudvalg til de andre borgerforeninger (foreslå 2 personer, hvoraf det ene er et bestyrelsesmedlem) - så der altid vil være min. en, der kan deltage på møder, de 4 borgerforeninger imellem. 
Jeg foreslå samtidig, at et bestyrelsesmedlem max må være med i 3 udvalg, da vedkommende også skal kunne overkomme at deltage i de 6 årlige bestyrelsesmøder. Andre udvalg kan løbende foreslås, og kan være midlertidige og/eller permanente (forudsætningen er blot, at der er en, der vil være tovholder)

Hver udvalg skal så have sit faste punkt på dagsordenen på et bestyrelsesmøde, og hvis der over en for lang periode ikke sker noget i et udvalg, skal der findes ud af hvorfor det er tilfældet, - der skal kunne stilles krav til et udvalg om aktivitet, alene for at sikre et fortsat engagement fra medlemmer udenfor bestyrelsen. Et udvalg kan lukke ned efter en godkendelse på et bestyrelsesmøde.

Udvalget har pligt til at give info både i blad og (især) på hjemmesiden.

Udvalgsformand/tovholder behøver ikke at være et bestyrelsesmedlem, men der bør være et bestyrelsesmedlem i ethvert udvalg, så dette medlem kan stå for kommunikationen mellem udvalg og bestyrelsen. Hvert bestyrelsesmedlem skal altid have min. 1 udvalgspost, for at have en mission som bestyrelsesmedlem, og for at vedtægterne opfyldes. Skal fordeles efter generalforsamlingen. Et udvalg skal også uddelegere opgaven med at sende info til blad og hjemmeside.

Hvis vi får udvalg, hvor der ikke kan findes et bestyrelsesmedlem, men der iøvrigt er udvalgsmedlemmer, som vil stå for kommunikationen til bestyrelsen - i fornødent omfang deltage på bestyrelsesmøder - skal det ikke forhindre udvalget i at bestå.
 
mvh
Preben Lemann