2009

Stenmagle Bylaug
 
Referat fra generalforsamlingen 11. november 2009

 

Den årlige generalforsamling blev afholdt i Fattighuset

 

Der var mødt 21 medlemmer frem

 

1.  Valg af dirigent/referent

Valg af dirigent: Willy Hesselmark (WH) blev valgt til dirigent

Valg af referent: Marianne Justesen blev valgt til referent

 

WH konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 

2a Oldermandens beretning og godkendelse heraf.

 

Velkommen til Fattighuset, vi mangler plads i lokalerne og derfor vil vi skrotte den gule vejtromle og afhænde den grønne tromle Nyvang. Vores arrangementer er forløbet som de plejer. Vi er igen i år blevet valgt til årets landsby i Sorø kommune og vi håber at vi bliver valgt som årets landsby igen til næste år. Vi har taget et nyt initiativ sammen med Munke-Bjergby Borgerforening, Nyrup og Omegns borgerforening og Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening har vi arrangeret et vælgermøde.
Der er indvielse af nyt naturcenter i Åmosen lørdag d. 21. november kl. 14.00. fremtiden se lovende ud, den nye store kommune giver mange fordele.

 

Beretningen er godkendt.

 

2.b Udvalgenes beretning

 

Arrangementsudvalget (Birte Agathon)     

Fastelavn gik godt, det samme gjorde affaldsindsamlingen den 19. april og cykelturen den 3. maj var til alles tilfredshed rigtig god. Sankt Hans var en hyggelig aften med godt vejr og kræmmermarkedet gav i år et meget stort overskud. Den 5. september havde Bylauget en dejlig tur til møllerne i Åmosen med Jørgen Mogensen som guide. Turen til Stines planteskole i begyndelsen af september var meget givende med ideer til ny planter i vores haver.
Den 29. november er der igen juletræstændning i Stenmagle i samarbejde med kirken og Maria Hjort.

 

Blad og hjemmeside (Martin Bertelsen)  

Bladene har været som vi kender dem. vi har haft en ny hjemmeside siden 1. februar og den er blevet succesfuld med mellem 900 – 1000 hits om måneden, hvilket må siges at være meget flot. Vi savner stof til bladet, så kom med det du har til os.

 

Husudvalg (John Kristiansson) 

Vi har fået opsat nye reoler til vores effekter ved tromlen og telte. Afhændelse af den grønne tromle til Vej og Bro på Nyvang kan i øjeblikket ikke lade sig gøre på grund af deres økonomi og de har heller ikke mulighed for at skaffe plads til tromlen under tag. Vi får nøgler og skilt hjem hurtigst muligt. Vi har også fået lagt sten foran Fattighuset og det er vi meget glade for.
 

Fondeansøgningsudvalg (Britta Bech)       

Vi har ansøgt Tryg fonden og tilskud til 1. hjælpskursus i Stenmagle. Der er planlagt et 6 timers kursus og et 12 timers kursus som vil forgå en eller to lørdage. Der kommer en folder i næste nummer af Budbringeren om tilmelding.

 

Beretningerne for udvalgene blev godkendt

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og inventarliste og godkendelse heraf. (Vinni Jensen)

 

Revideret regnskab blev omdelt på generalforsamlingen og blev godkendt af  

generalforsamlingen.   

Inventarliste blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen.

 

4. Indkommende forslag.

 

Der var 5 indkommende forslag der skulle tages stilling til på generalforsamlingen

 

1. forslag fra Hans E. Pedersen med ønske om at ænder navnet på Stenmagle Bylaug.

 

Navnet ændres fra Stenmagle Bylaug til Stenmagle Sogns Bylaug

 

For forslag: 0       Imod forslag: 21         Ved ikke: 0

 

Forslaget er faldet og Bylauget ændrer ikke navn.

Bestyrelsen skal arbejde med at inddrage yderområderne Assentorp og Vanløse mere i Bylauget.

 

2. forslag fra Preben Lemann

 

Bylauget skal oprette selvstændige arbejdende udvalg med deltagelse af

bestyrelsesmedlemmer i udvalgene, dog kan der oprettes udvalg uden deltagelse af bestyrelsesmedlemmer, såfremt udvalget deltager på bestyrelsesmøder og sender information til blad og hjemmeside. Bestyrelsesmedlemmer kan makimalt deltage i 3 udvalg da de også skal kunne passe det normale bestyrelsesarbejde. Udvalgene har et fast punkt på dagsordnen til bestyrelsesmøder og pligt til give information til blad og hjemmeside om deres aktiviteter.

Et udvalg kan lukke ned efter en godkendelse på et bestyrelsesmøde.

 

For forslag: 21     Imod forslag: 0           Ved ikke: 0

Forslaget er enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen

 

3. forslag fra Preben Lemann om vedtægtsændring vedr. 6 års reglen

         

§ 3b Oldermand, sekretær og kasserer vælges hver for en 3 – årig periode, og vælges på skift så ingen af de 3 afgår samtidigt

 

§ 3c Der kan ikke ske genvalg blandt personerne i § 3b til samme funktion 2 gange

 

For forslag: 14      Imod forslag: 4          Ved ikke: 3

Forslaget om vedtægtsændringer er vedtaget af generalforsamlingen.

 

4. forslag fra Preben Lemann om valg af bestyrelsesmedlemmer

        
§ 3 Bestyrelsesmedlemmer, der kun har deltaget i en sæson mindre end 3 af de 6 bestyrelsesmøder, skal på valg, uanset om man er det i forvejen eller ej, og pladsen skal forsøges nybesat.

 

For forslag: 21            Imod forslag: 0         Ved ikke: 0

Forslaget om vedtægtsændringer er vedtaget af generalforsamlingen

       

5. forslag fra Preben Lemann om ændring af § 3k

     

§ 3k ændres til: Bestyrelsen skal altid give suppleanter mulighed for at deltage på alle bestyrelsesmøder, hvis de selv ønsker det. Disse har dog ikke pligt til det.

 

For forslag: 21               Imod forslag: 0         Ved ikke: 0

Forslaget om vedtægtsændringer er vedtaget af generalforsamlingen

 

Bestyrelsen udarbejder nye vedtægter med den nødvendige justering af vedtægtsbogstaverne som er gældende fra generalforsamling 11. november 2009.

 

5. Fremlæggelse af budget (Henning Højte Hansen)

 

Henning fremlagde budget for 2010

Der var enkelte spørgsmål til budgettet om de midler vi har modtaget fra Sorø kommune og fortsat søger om fra Sorø kommune.

Budgettet blev godkendt.

 

6. Fastsættelse af kontingent

 

Bestyrelsen foreslår undret kontingent på kr. 100,- pr. husstand.

 

Forslaget er vedtaget af generalforsamlingen.

 

7.a Direkte valg til sekretariat

 

Marianne Justesen genopstillede som sekretær og blev genvalgt for en ny periode på 3 år.

 

7. b Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for ny 2 årig periode

 

Britta Bech, Bo Eriksen og Birthe Kamper blev valgt for en ny periode.

 

7. c Valg af min. 2 suppleanter

 

Hanne Jensen og Inge Kristiansson blev genvalgt som suppleanter for en et årig periode

 

7.d. Valg af bilagskontrollanter

 

Leif Hansen og Torben Kamper blev begge genvalgt.

 

8. Eventuelt

 

Preben Lemann foreslog at bestyrelsen skulle forsøge at få arrangeret et møde om nabohjælp set i lyset af de indbrud der har været i området i den senere tid. Gerne med deltagelse af vagtselskaberne i området og vores lokale politibetjent.

 

Dirigent Willy Hesselmark

Referent Marianne Justesen