Historie / Artikler bragt i Budbringer / Ældgammel by

Vi bor i en ældgammel by


Stenmagle ligger i en egn, hvor der langt tilbage i historien har været bebyggelse. Egnen har bopladser fra bl.a. Maglemosekulturen (8000-5000 f.kr.) og fra Ertebøllekulturen (indtil 2000 f.kr.).


Stenmagle by ligger lidt højere end det omgivende land (f.eks. Vanløse, Maglelyng, Assentorp og Garbølle), som alle i perioder tildels lå under vand. I Stenmagle er især fundet dele fra yngre stenalder (f.eks. ved udgravning til Rønnevej 5), mens f.eks. fund i Engkrogen er fra ældre stenalder.


Fra vikingetiden (800-1000 e.kr.) er der fundet en sølvarmring ved Stenmagle Møllegård. ligeledes er der fundet hovedet af en jernøkse fra denne tid nord for Stenmagle på Holmsgårds jord. Alle eksempler viser, at byen er placeret på gammel historisk grund.


Det er vanskeligt nøjagtig at sige, hvor gammel byen er, men den har engang været en samling huse omkring en større gård - Stenmagle Gård.


Historisk tidsskrift 8. række I (side 262) skriver således: “Et par mil nord for Sorø ligger kirkebyen Stenløse-magle eller, som den nu kaldes, Stenmagle (1489). Landsbyen var i sin tid sammen med den nu forsvundne ladegård Øxneskov bleven skænket Sorø kloster af Esbern Snares søn Johannes ...  Under Øxneskov hørte hele Stenmagle by og desuden de nærliggende landsbyer Nyrup og Assendrup, hvis indbyggere alle var klosterets vorned fæstere.”  Er det mon resterne af denne gård, der ses på skitsen af byen optegnet 1782?


Tilsvarende har der ligget en større gård i Vandløse. Den nævnes en del gange i 1300-tallet, første gang i 1320 og senest i 1411, her sammen med navnet: Niels Jensen af Vanløse. I Holte, mellem Stenmagle og Assentorp, har der ligget en større gård som nævnes så sent som i 1755.


Der har med rimelighed været samlet bebyggelse fra jernalderens begyndelse ca. 400 f.kr. - Agerbruget kom til Danmark i overgangen mellem ældre og yngre stenalder. Bopladserne fra den yngre stenalder ligger oftest på sandet eller muldet (let) jord. Disse løse jorder var lettere at bearbejde med datidens landbrugsredskaber.


Mange byer får deres alder dateet ved hjælp af navnet. Vi ved, at Assentorp og Nyrup er datterbyer fra Stenmagle (altså nybyggerbyer) opstået på grund af for stor befolkning i Stenmagle i forhold til jordarealet. Nyrup ender på -rup, der er det samme som -drup, - trup og torp. Endelsen henviser til at det er en datterby (udflytterby) modsat adelbyen. Den kaldes i 1198 for Nytorp. Assentorp kaldes i 1213 for Ascendorp. Den er nok ældre end Nyrup. Stenmagle har så eksisteet i mange århundreder før denne tid. Den har været adelbyen, modsat de tilhørende småbyer”. (Et citat fra: Sorø, klostret, skolen, akademiet gennem tiderne, ligesom en del af de følgende citater).


Der er en ejendommelighed for navngivningen på Midtsjælland, idet mange byer har en kløvning, f.eks. magle/lille, hvor -endelsen -magle betyder stor, modsat -lille. Her er tydeligt i århundreder før kristendommens indførelse sket en udflytning på grund af pladsmangel, men ingen ved hvornår.


Det er nok ikke forkert at gætte på, at byen oprindeligt har heddet Stenløsæ - snere, og nok i vikingetidens begyndelse er byen blevet overbefolket og nogle er flyttet sydpå til bakken der, og så er navnene Stenmagle og Stenlille fremkommet -magle som den store by og -lille som udflytterbyen.

 

Stenmagle kirke fortæller også om byens alder. Den er bygget i 1100-tallet, og som typisk for denne tid, er et en romansk kirke, bygget af rå og kløvet kamp. Da kirken blev bygget, må der enten have været en betydningsfuld person på Stenmagle-gård, eller der har været en større bebyggelse.


I 1370 kaldes Stenmagle for Stenløsæ maglæ (løsæ = eng, overdrev og maglæ = stor eller mange). Her var altså byen med de mange store sten og de store engarealer. Sted-navnebøger fortæller, at byer der ender på løse, er byer, som stammer fra omkring 400 f.Kr. og at -løse oftest knytter sig til naturforhold - i dette tilfælde eng. I 1585 kaldes den Stensømagle og lidt senere Stensiemagle og Stensemagle.


Vi har fået lov til at skrive dette af, fra Holger Jørgensens mange skriftlige ting. Holger Jørgensen er overlærer på Stenmagle skole og har indtil for godt 3 år siden boet på Rønnevej. En af Holger Jørgensens vigtige kilder er "Sorø, klostret, skolen, akademiet gennem tiderne". Tak til Holger, som vi låner mere af til fremtidige numre.


Fra Danmarks amter 4. bind 1929:

Stenmagle sogn: I året 1778 fandtes der i Stenmagle by 30 gårde og 21 huse, og i Assentorp by 12 gårde og 7 huse.