Bestyrelsen, referater mv / Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Navn 

a) Foreningens navn er »Stenmagle Bylaug« 4295 Stenlille. Hjemmehørende i Sorø kommune

 

§ 2 Formål

a) Bylaugets formål er at styrke alt af interesse for byens og omegnens beboere, - herunder at styrke sammenholdet og medvirke til en positiv og konstruktiv atmosfære, samt at varetage almene interesser som lokalråd i relation til det offentlige og andre organisationer.

b) Bylaugets arrangementer omfatter børne- og familieaktiviteter, foredrag og debatskabende aktiviteter, hvortil der ofte er knyttet deltagerbetaling.

c) Alle borgere i Sorø kommune samt andre med tilknytning til kommunen kan være medlemmer.

 

§ 3 Bestyrelsen

a) Bestyrelsen består af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, så der i alt er 5 medlemmer i bestyrelsen. Alle funktioner, pånær formandsposten, fordeles af bestyrelsen selv. Kassererposten skal dog meddeles under generalforsamlingen og er bundet til næste generalforsamling. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen.

b) Alle vælges hver for en 3-årig periode, og vælges på skift, så højst 2 afgår samtidigt. Det skal meddeles forud for hver generalforsamling, hvem der er på valg. Der kan kun ske genvalg af formand 2 gange.

c) På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter, der i valgt rækkefølge kan træde ind i bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide. Suppleanten går ind i den pågældende persons resterende valgperiode, men erstatter ikke automatisk den afgåede persons funktioner. Dette besluttes på et bestyrelsesmøde.

d) Afgår formanden i utide, skal der på den efterfølgende generalforsamling være nyvalg af formand. Indtil da beslutter bestyrelsen, hvem der er midlertidig formand, eller indkalder til ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Den nye formand må så ekstraordinært sidde den gamle formands periode ud, uden at denne periode tæller med i formandens max-periode med genvalg 2 gange.

e) Bestyrelsen skal altid give suppleanterne mulighed for at deltage på alle bestyrelsesmøder uden stemmeret, hvis de selv ønsker det. Suppleanterne skal modtage referater/indkaldelser til alle bestyrelsesmøde. Disse har dog ikke pligt til  at deltage.

 

§ 4 Hæftelse/regnskabsår

a) Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller sekretæren.

b) Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtigelser.

c) Foreningen hæfter alene med sin formue og ingen medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for foreningens indgåede forpligtigelser.

d) Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.

 

§ 5 Generalforsamling

a) Generalforsamlingen er højeste myndighed.

b) Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt inden 1. april.

c) Medlemskontingentet til året efter vedtages på generalforsamlingen.

d) Alle fremmødte medlemmer fra 16 år har stemmeret.

e) Alle medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.

f) Alle valg og beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal uanset antallet af fremmødte.

g) En generalforsamling skal være indkaldt ved annoncering i en husstandsomdelt ugeavis - eller i medlemsuddelt blad/seddel – senest 3 uger før.

h) Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

i) En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis en fjerdedel af de registrerede medlemmer eller et flertal i bestyrelsen kræver det.

 

§ 6 Dagsorden på ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent/referent.

2. Formandens beretning og godkendelse heraf.

3. Fremlæggelse af et revideret regnskab, og godkendelse heraf.

4. Indkommende forslag.

5. Fremlæggelse af budget.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg til bestyrelsen i.h.t. §3 og meddelt i indkaldelsen.

8. Evt. kort pause, mens den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig og meddeler navn på kasserer.

9. Evt.

 

§ 7 Opløsning

a) Bylauget kan kun opløses på en generalforsamling – Der skal være 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer herfor på en ordinær generalforsamling. Såfremt dette ikke kan opnås skal der være simpelt flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

b) Der holdes auktion over bylaugets aktiver og inventar. Det indkommende beløb, samt evt. midler i bylaugets kasse, overføres til velgørende formål efter generalforsamlingens flertalsafgørelse

Stenmagle, marts 2013